L'attente de l'arrivée du pape croît... (5/5/2009)

Pellegrino di speranza e di fiducia.
Cresce l'attesa per l'arrivo del Papa

Welcome Holy Father Benedictus qui venit...